Klub Modelarzy Kolejowych N-orma

pl. Defilad 1 (w Muzeum Techniki) 00-901 Warszawa

KRS 0000320466; REGON 100617743

mail: poczta@n-orma.pl

 

STATUT

Klubu Modelarzy Kolejowych N-orma

Tekst jednolity

Rozdział I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE


§ 1


1. Klub Modelarzy Kolejowych N-orma, zwany dalej Klubem, jest stowarzyszeniem mającym osobowość prawną oraz działającym zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach, Dz.U 01.79.855 (tekst jednolity).

2. Klub prowadzi działalność z założeniem nie osiągania zysku lub przeznaczania osiągniętego zysku na cele statutowe (działalność non profit).


§ 2


W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy ustawy "Prawo o stowarzyszeniach"


§ 3


Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą miasto Warszawa.


§ 4


Klub ma prawo używania pieczęci i odznak organizacyjnych według wzorów zatwierdzonych przez władze Klubu.


§ 5


1. Klub, realizując statutowe cele, opiera się na pracy społecznej członków oraz współdziałaniu z instytucjami i przedsiębiorstwami, a także organizacjami krajowymi i zagranicznymi o podobnym charakterze i programie działania lub popierającymi cele Klubu.

2. Dla właściwego realizowania celów statutowych Klub może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Klub może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji których cele i zadania są pokrewne z zadaniami Klubu.


Rozdział II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA


§ 6


Celem Klubu jest:

a) prowadzenie działalności popularyzatorskiej i instruktażowej w zakresie modelarstwa kolejowego,

b) merytoryczne, techniczne i logistyczne wspieranie budowy i prezentacji modeli i makiet kolejowych

c) gromadzenie modeli, dokumentacji, literatury, pamiątek i eksponatów oraz opracowywanie materiałów służących propagowaniu historii kolei,

d) inspirowanie oraz wspieranie działań i inicjatyw zmierzających do ochrony zabytków kolejnictwa,

e) popieranie działalności naukowej, popularyzatorskiej i wydawniczej poświęconej tematyce kolejowej oraz prowadzenie takiej działalności we własnym zakresie,

f) popularyzacja wiedzy o kolejnictwie.


§ 7


Cele określone w §6 Klub realizuje poprzez:

a) współpracę z przedsiębiorstwami związanymi z transportem szynowym, zarządami kolei użytku niepublicznego, placówkami muzealnymi, konserwatorami zabytków, izbami tradycji i pamięci oraz wszystkimi instytucjami o podobnym zakresie działania,

b) organizowanie i współuczestniczenie w organizowaniu wystaw modeli i makiet kolejowych,

c) organizowanie giełd modelarskich,

d) wydawanie publikacji o tematyce związanej z realizacją celów Klubu,

e) organizowanie i współuczestniczenie w organizowaniu imprez i szkoleń związanych z realizacją celów Klubu,

f) organizowanie spotkań, wycieczek, odczytów, prelekcji propagujących wiedzę o kolejnictwie i modelarstwie kolejowym,

g) współpracę z organizacjami o podobnym zakresie działania w innych krajach oraz uczestnictwo w imprezach międzynarodowych o tematyce kolejowej i modelarskiej,

h) podejmowanie działań zmierzających do rozwijania modelarstwa i zamiłowania do kolejnictwa wśród młodzieży,

i) pozyskiwanie funduszy, dotacji, odpisów i darowizn na realizację statutowych celów Klubu.


Rozdział III.

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI


§ 8


Członkowie Klubu dzielą się na:

a) zwyczajnych,

b) honorowych,

c) wspierających,

d) kandydatów.


§ 9


1. Członkiem zwyczajnym Klubu może być każdy kto ukończył 18 lat, pragnie realizować cele Klubu, złoży pisemną deklarację i odbył obowiązujący staż kandydacki.

2. Przyjmowanie i skreślanie z listy członków zwyczajnych następuje na podstawie uchwały Zarządu Klubu.


§ 10


1. Członkiem honorowym Klubu może być osoba szczególnie zasłużona w realizacji celów Klubu.

2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu Klubu lub grupy co najmniej pięciu członków zwyczajnych.


§ 11


1. Członkami wspierającymi mogą zostać osoby fizyczne, prawne oraz instytucje i organizacje poprzez złożenie pisemnej deklaracji Zarządowi Klubu, który podejmuje w tej kwestii stosowna uchwałę

2. Formę i rodzaj wspierania Klubu członkowie wspierający ustalają z Zarządem.


§ 12


1. Kandydatem na członka Klubu może być pełnoletnia osoba fizyczna, która złoży pisemną deklarację o przystąpieniu do Klubu i odbędzie staż. Staż kandydacki trwa nie dłużej niż 12 miesięcy.

2. Kandydatem na członka Klubu może być również osoba mająca ukończone 13 lat, która złoży pisemną deklarację potwierdzoną przez opiekunów prawnych. Po ukończeniu przez nieletniego 18 lat nabywa on praw członka zwyczajnego.

3. Przyjmowanie i skreślanie z listy kandydatów oraz nadawanie kandydatowi statusu członka zwyczajnego następuje na podstawie uchwały Zarządu Klubu.

4. Od decyzji Zarządu kandydatowi przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania


§ 13


1. Członek zwyczajny ma prawo:

a) wybierać i być wybieranym do władz Klubu,

b) uczestniczyć w zebraniach i spotkaniach Klubu;

c) korzystać z poradnictwa i pomocy Klubu,

d) brać udział w imprezach organizowanych przez Klub i korzystać z majątku Klubu na zasadach określonych w odpowiednich regulaminach,

e) korzystać z pomieszczeń Klubu,

f) nosić odznakę Klubu,

g) odwoływać się od decyzji Zarządu do Walnego Zebrania Członków.

2. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego a ponadto zwolniony jest z opłacania składek członkowskich.

3. Członek wspierający ma prawo brać udział z głosem doradczym przez upoważnionego przedstawiciela w zebraniach Klubu oraz zgłaszać wnioski dotyczące działalności Klubu.

4. Kandydat posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.


§ 14


1. Członkowie i kandydaci na członków Klubu są obowiązani:

a) przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Klubu,

b) aktywnie uczestniczyć w działalności Klubu,

c) propagować idee i cele Klubu,

d) opłacać regularnie obowiązującą składkę.


§ 15


1. Przynależność członka zwyczajnego wygasa przez:

a) dobrowolne wystąpienie z Klubu zgłoszone na piśmie,

b) skreślenie z listy członków Klubu z powodu niepłacenia składki członkowskiej przez jeden rok, mimo pisemnego upomnienia,

c) skazanie prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę dodatkową utraty praw publicznych bądź za czyn popełniony z niskich pobudek,

d) skreślenie z listy członków Klubu za rażące naruszenie Statutu, regulaminów lub działanie na szkodę Klubu,

e) śmierć.

2. Przynależność członka honorowego wygasa przez:

a) dobrowolne wystąpienie z Klubu zgłoszone na piśmie,

b) skazanie prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę dodatkową utraty praw publicznych bądź za czyn popełniony z niskich pobudek,

c) skreślenie z listy członków Klubu za rażące naruszenie Statutu, regulaminów lub działanie na szkodę Klubu,

d) śmierć.

3. Członkostwo wspierające ustaje na skutek:

a) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi Klubu,

b) skreślenia na podstawie uchwały Zarządu Klubu,

c) utraty członkostwa wspierającego wskutek utraty osobowości prawnej członka wspierającego będącego osobą prawną.

4. Staż kandydacki wygasa przez:

a) podjęcie przez Zarząd Klubu uchwały o nadaniu statusu członka zwyczajnego

b) skreślenie z listy członków Klubu. Stosuje się tu odpowiednio postanowienia §15 pkt 1.


Rozdział IV.

WŁADZE KLUBU


§ 16


1. Władzami Klubu są:

a) Walne Zebranie Członków,

b) Zarząd Klubu,

c) Komisja Rewizyjna.

2. Kadencja władz Klubu trwa 2 lata.

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu, lecz są uprawnieni do udziału w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

4. W przypadku ustąpienia w trakcie kadencji członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, organom tym przysługuje prawo kooptacji, jednakże liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć 1/2 liczby członków pochodzących z wyboru.


§ 17


1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Klubu.

2. Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd Klubu raz w roku.

3. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

4. O terminie zwyczajnego Walnego Zebrania Członków wraz z proponowanym porządkiem obrad Zarząd Klubu zawiadamia członków co najmniej na 30 dni przed terminem rozpoczęcia zebrania.

5. Walne Zebranie Członków jest władne do podejmowania uchwał zwykłą większością głosów w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania, w drugim terminie - bez względu na liczbę obecnych o ile dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.

6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu zwoływane jest:

a) na podstawie uchwały Zarządu Klubu,

b) na żądanie Komisji Rewizyjnej,

c) na pisemny wniosek co najmniej 2/3 liczby członków zwyczajnych klubu.

7. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno odbyć się najpóźniej w terminie jednego miesiąca od daty podjęcia uchwały lub zgłoszenia wniosku i obradować nad sprawami dla których zostało zwołane.

8. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

a) uchwalanie programu działalności Klubu,

b) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

c) udzielanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium ustępującemu Zarządowi Klubu,

d) wybór władz Klubu,

e) rozpatrywanie wniosków zgłaszanych przez członków oraz podejmowanie uchwał w tych sprawach,

f) uchwalanie zmian Statutu Klubu,

g) zatwierdzenie regulaminów działalności władz Klubu,

h) uchwalanie wysokości składki członkowskiej,

i) nadawanie i pozbawianie godności Członka Honorowego,

j) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

k) podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Klubu,

l) podejmowanie innych uchwał, które wymagają decyzji Walnego Zebrania,

m) rozstrzyganie sporów między członkami powstałych na tle ich działalności klubowej


§ 18


1. Zarząd Klubu składa się z trzech lub pięciu członków wybranych przez Walne Zebranie Członków.

2. Trzyosobowy Zarząd Klubu wybiera na pierwszym posiedzeniu ze swego grona Prezesa, Wiceprezesa i Skarbnika. Pięcioosobowy Zarząd wybiera na pierwszym posiedzeniu Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika.

3. Posiedzenia Zarządu Klubu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż jeden raz w kwartale.

4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby członków Zarządu w tym Prezesa lub Wiceprezesa. W przypadku równowagi ilości głosów decydujący jest głos Prezesa Zarządu.

5. Do kompetencji Zarządu należy:

a) realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków,

b) uchwalanie okresowych planów działania i budżetu klubu oraz zatwierdzanie sprawozdań z ich wykonania,

c) reprezentowanie Klubu na zewnątrz,

d) kierowanie Klubem zgodnie z postanowieniami Statutu i regulaminów oraz uchwałami Walnego Zebrania Członków,

e) sporządzanie preliminarza wydatków,

f) przyjmowanie i skreślanie członków i kandydatów,

g) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,

h) powoływanie i rozwiązywanie sekcji i komisji problemowych,

i) opracowywanie regulaminów wewnętrznych Klubu,

j) podejmowanie uchwal w sprawach majątkowych Klubu,

k) podejmowanie uchwal w sprawach Klubu nie należących do właściwości innych władz.


§ 19


1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków i wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.

2. Do obowiązków Komisji należy:

a) kontrola co najmniej raz w roku całokształtu działalności Klubu ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej, w tym opłacania składek.

b) formułowanie wniosków, przedkładanych Zarządowi do realizacji.

c) zdawanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdania ze swej działalności i stawianie wniosku w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu.

3. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o opracowany przez siebie regulamin pracy.

4. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby członków Komisji w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego. W przypadku równowagi ilości głosów decydujący jest głos Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.


Rozdział V.

MAJĄTEK KLUBU


§ 20


1. Majątek Klubu stanowią fundusze, ruchomości i nieruchomości.

2. Fundusze Klubu składają się z:

a) składek członkowskich,

b) dotacji,

c) darowizn i zapisów,

d) [wykreślony]

e) wpływów z ofiarności publicznej.

3. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej Klubu ustala Zarząd.

4. Rokiem obrachunkowym i sprawozdawczym jest rok kalendarzowy


§ 21


1. Do ważności pism, oświadczeń i korespondencji w sprawach majątkowych i finansowych oraz udzielania pełnomocnictw wymagane jest współdziałanie i podpisy dwóch członków Zarządu w tym Prezesa lub Wiceprezesa oraz Skarbnika.

2. Dla ważności pozostałych pism i dokumentów wymagany jest podpis Prezesa lub upoważnionego przez niego członka Zarządu.


Rozdział VI.

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE KLUBU


§ 22


1. Zmiana Statutu i rozwiązanie Klubu wymagają uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością 2/3 liczby głosów, przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.

2. W razie podjęcia przez Walne Zebranie Członków uchwały o rozwiązaniu Klubu, Walne Zebranie decyduje o sposobie i terminarzu rozwiązania Klubu oraz przeznaczeniu majątku Klubu i powołuje Komisję Likwidacyjną.
<< powrót